روغن عملیات حرارتی

روغن عملیات حرارتی

By Super User
خرداد 20th, 1396
بازدید: 439

روغن های عمليات حرارتی قابل كاربرد در دامنه وسيعی از دما هستند. حرارت دادن و آلودگی هايی نظير نمك، آب، سيالات هيدروليك و خاكستر می توانند اثرات نامطلوبی بر كارآيی اين روغن ها داشته باشند و موجب عدم يكپارچگی انتقال حرارت شده و در نهايت به كاهش طول عمر روغن حرارتی منجر شوند. بنابراين برای كنترل دقيق عمليات حرارتی لازم است تا تغييرات كيفيت روغن كوئينچينگ در مدت زمان استفاده ثبت و بررسي شود كه اين امر با انجام آزمايش هايی جهت تعيين مشخصات فيزيكی روغن از جمله ويسكوزيته، حجم آب، نقطه اشتعال، عدد اسيدی (AN) ، عدد رسوب، آناليز عنصری و يا مطالعه سرعت خنك كنندگی روغن قابل انجام است.